closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

laaten wij thans met voorsz: Bodem vertrecken onder eer„

„biedige communicatie dat derzelver soldij Reekeningen reets

versonden zijn, en wij vereeren ons intusschen uw Hoog

Edelheedens

aan te bieden ’t duplicaat onzer voorjaarse beschrijving

met de daar bij gehoorende Bijlagen volgens register

voormelden Bodem eene rampvrije Rhise toewenschende

beveelen wij uw Hoog Edelheedens dierbare Persoonen en ’s Comps

inportante belangens in de veilige hoede des Almagtigen en

noemen ons met verschuldigde Eerbied en hoog agting /:onder„

stond:/ Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer en wel

Edele Gestrenge Heeren /:lager:/ uw Hoog Edelheedens onder„

„danige en gehoorsaame Dienaaren /:was geteekent:/ I: A:

Schilling, B: Smissaert, I:s Hogerwaard, W: I: De Bourg„

helles, L: van Iperen, I: L: Brusz:, I: D: van Clootwijk

/:in margine:/: Amboina, in ’t Casteel Nieuw victoria

den 12. Julij A„o 1788:

T: O:

Den soldaat Adriaan Jacobsz: door ons op zijn verzoek en ruijme

tijds Expiratie na Nederland verlost, laten wij onder geleide dezer p=r t:

op zyn vertrek staande vaartuijg van den oud Chinees boedelmeester

alhier kouw Sayieuw na Batavia overgaan, om met het goed gun„

stig welbehagen uwer Hoog Edelheedens, met een der scheepen van de

eerste besending de reijse na Nederland te kunnen onderneemen, ten

welken