closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 289:

de integt bevondene geveekte

en beschadigde Lijwaeten zijn

voor het geldende verkogt

om dies minder Rendement

te Hoofd plaats te rug te reekenen

§ 290.

Beraamde maat te gulen om de

gemelde en ongewelde Lywaten van

de hand te zesten:

Onder het Caput van den

Handel en Verkoop van Koopman

schappen, zijn we gehouden uw Hoog Edelens ter geeen„

de kennisse te brengen dat wij op een ter onzer zitting van den

2:e Julij Jongstleeden, door de gecommitteerdens in ’s Comp„s kleede

winkel, den soldy overdrager Eijke en adsistent Clarisse

ingediend en ter resolutie van dien datum g’insereerd berigt,

namelijk dat bij opening van 15: Pakken, met diverse uijt de Hoofd

administratie ontfangene Leijwaten, door hen zijn bevonden

211: stukken, zo wel gevlekte als andersints beschadigde Leij„

waten in zoort, als doen, uijt aanmerking dat die sakken

bij ontfangst in de Hoofd Administratie, van brijten heer. en

gaafjen derzelver breuto gewigt met de factuuren van aan

reekening accordeerende zijn bevonden, tot het besluijt hebben moe„

„ten treeden, om dezelve voor ’t geldende publicq te laaten verkoo„

„pen, en het minder rendement dan dies inkoope kostende

de Hoofdplaats te rug te reekenen.

jelijk wij ook teefens resolveerden om deeze zo wel als de

nog in de Winkel per restant zynde en in deezen Iaare aange

bragte Lijwaten bij verkoop, ses maanden bespijt van betoeling

aan de koopers te geeven, ten eynde te beproeven of door dit

middel niet zo wel de gewilde, als ongewilde met voor dies

van de hand te zetten zouden zijn

in

de

Ver

eot

Ter

n die

op be