closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 291

Notitie van de behaalde ac

varnsen opongevlekto.

N

292.

item van de gevlekte, buijten

verwagting:

§ 293.

Voor

Vereijdeling den bij P: 189

gestelde maatregulen doer om

trent.

§ 294.

vertooning van den Verko„

in dit Jaer in de Winsten doe„

op behaalt.

UW Hoog Edelens zullen ter resolutie van den 28: Iulij

J=t Leeden des behagende g’insereerd vinden, het rendement van

de op den 11: 14: en 15: dier maand verkogte Lijwaten, waar

uijt blijkt aat op een inkoops bedraagen van ƒ 10034:—: gepr:

fiteert is ƒ10463: 9: 4: ofte 104:½ pr Cento ruijm door den an„

deren, te weeten.

64:—: p„r C=t r:m op de Bengaalso

96: op de Cormandelse en Ceijlonse,

235: op het Jaavaase Cattoene gaaken, en

113: op de Souratse Leijwaaten

Terwijl uW Hoog Edelens uijt een andere bij die resolutie

ingelijft Rendement zullen ontwaaren, dat de verkogte ge„

„vlekte en beschadigde Leijwaten inkoops kostende van ƒ2459:15::

nog buijten verwagting aan advancen behaald hebben ƒ 61:15: of

door den anderen 5: per Cent Schaars.

Met welk vooruijtzigt wij ons niet hebben kunnen flateeren

aange

en dus verbleijd zijn geweest, onze hier vooren dekhaalde

voorneemen, op die wijze vereidelt te zien

Jntusschen hebben wij de eers uW Hoog Edelens teverentelijk

te vertoonen den Generaalen verkoop in dit Jaar, hebbende

opeen uijtkoops bedraagen van ƒ53338: 16: 12:—: aan winsten be„

haald ƒ 23822: 7: 12: of p„r C=to 80: 2/3: door den anderen breekk vermeld bij het

Generaal