closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2.

4:

ter

r van

Ed zijnde

39.

den sergeant en Posthouder van Loehoe M„r Janszen groot geweest zijn

daalders 1155: 36: of rd„o 56: 24:- meerder dan in anno vergangen.

§ 308

zullende uw Hoog Edelens uijt opgemelde Notities welke onder

Refert aan gede Notities

de Bijlagen deezes overgaan, des behagende kunnen ontwaren, dat er in

dit Jaar aldaar op nieuw aangeplant zijn 991. Jonge boemen onder

verseekering dat den eersten teekenaar zijne attentie vestigen zal

verzeekering van den Heer Gor

„verneur wegens de Attentie

ten einde de voor heen gestelde ordres tot vermeerdering en aanwas

die daar opgevestigt werd

deeser meel gevende bomen niet in het vergeet boek geraaken maar

promtelijk opgevolgt en nagekomen worden.

§ 309

C

Met de vertooning van 's Lands Inkomsten begonnen zijnde zullen

onder vertoning van 's Lands

Inkomsten.

weten vervolge daar van aanhaalen

§ 310

De Pagten en Domainen welke na gevon„

„de Domainen heeft minder

gerendeert als Ap:

„te onder ult:o Augustus Jongstleeden Publicq opgeveijld zijnde

met den anderen gerexteert hebben Rd„s 16466:- off Rd„s 479: min

„der dan in het Gepasseerde Jaar, blijkens het ondervolgend

Rendement der Dagten

Ao 1789:

A:o 1788: Ao 1789: meerder minder

De Arak en Saguweer Gemeind door den Chinees Boedelm: Kojapko

Borgen den Capitain der Chinees Natie Gue Liseeng en den Ch: Tan Tjoeko Ro„

6300: rd„ 6290: rd„s —: rd 90:

De Stads Herberg door als Even

26: 26: —„

P Hoofd Feld der Chineesen Gemeind door den Luijtenant der Chineese Lim Djoeko

Borgen de oud Boedelm: Lim= Enkong en Souw Kaijseeng

700: 610:„

90

sagten van ’t Beestiaal Gemeind doon den Chinees Souw Janko borgen

199:„ 300:„ 101„

Souw Kaijsieng en Limdjoeko

De Toplaan gemeind door den moors burger Sabaar Soekoer bergen de

500:

Chineesen Oein Teseeng en Souw Janko

1400: 900:„

Inkomende en uijtgaande Regten gemeind door den oud Boedelm:

6550. „6840„ 290:„

The Poetko bergen de Chineesen Souw Kaijseeng en Oun Theeseeng

Bazaar gemeind door den moor burger Sabaar Soekoer borgen den

Zergeant der moors burger Bakte Tanke en den Chinees Oein Theseeng

1690: 1500„

190:

Somma

Rij d„o 16945.

16416 p: 398: d„ 870:

W7