closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 311.

Waar aan zu te moet worden

geastribueert

§ 312.

Gebanne belofte van den Heer

Gouverneur om den Handel

te doen floreeren

§ 313.

reedenen van de gemaakte ver„

andering in twee Articulen

van de Pagt Conditien der

Topbaanen.

§: 314:

§ 315.

Wij hadden niet zonder reeden verwagt dat het decres der Lachten

vrij aanmerkelijker zoude zijn geweest zo om de Wille van ’t aan„

staande sober Nagul gewasch als de armoede der Jngeheekenen mitsg:s

het klin getal der sarteuliere vaartuijgen en Mandelaaren in defd

Provintie waar aan en ’t geledene verlies ook principalijk moet

toegeschreeven worden, dat den geweesen voornaamste Zachter,

den Luijtenant Chinees Lim Djoeko, zich thans van alle

Pachterijen ontdaan: heeft.

En ’t mindere dec ressement dezer pagten alleen geprecaveert door de

belofte van den Gouverneur van alles te zullen aanwenden wat

tot de bevordering van den handel en opbeuring der Colonie strek

ken kan:

Om de meenigvuldige disputen die er in dit Jaar onder de Chineesen

door het Dobbelspel veroorzaakt zijn, en ter voorkoming van

ruineuse Consiquentien die daar uijt konnen resulteeren en reets

ontslaan zijn hebben wij absolat eenige ampliatien bij heb z:en

12: Articul der Pacht Conditien van de Topbaan moeten maaken.—

Bij het eerste is den Pachter verboden de deur van het Sophuijs„

wanneer er gespeeld of gedobbeld word, geslooten de houden sub

peene van 25: Rd„s te verbeuren de helfte profisco en de weder helft

ten behoeve der beyde kerken alhier

En bij het andere, om meer dan Rd„o 10: aan elk liefhebber van ’t

Toppen 'sdaags te mogen leenen, sub peene dat daar op gem: tegt zal

worden

2

is

B3.

ges

ter

ne