closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inte

soudo

rd

§. 321

’t bedragen van Heeren Contingent

8

322.

die van den Eijck

§ 32½

isim van ’t gestempeld papier

§ 324:

zijn alle als in ten texk in„

genoomen.

§ 325.

G'accepteerde gelden in Cassa

van Een Samobangs Chinees

zorder agio

zulx uijt hoofde van de onder

van op:o

41

Den Twintigsten Penning of 's Heeren Contingent heeft in dit Jaar

opgebragt rd„s 659: 26: 8: off rd„o 110: 36: 8: minder dan 4: passato.

Hebbende den in dit Iaar tweemaal gedaanen Eijck afgeleevert rd„o 14:24:

of rd„s 3: 42:- minder dan d:r p:s

En het gestempeld Papier of de Legule, dewelke door den apgaande sec„

retaris Brusz: aan zijn vervanger van Cooowijk onder ultimo Junij L: L:

als Cottecteur behoorlijk zijn overgegeven, in deezen Jaare opgebragt Rd„o 748:

van Wel Rd:s 273:— minder dan A:o vergange

Ule: welke Posten ten faveuri van 'S Lands Jnkoms ten bij de

boeken zijn ingenomen.

Genaderte zijnde tot het Hoofdeel van

Teld Zaken, zijn wij voor af verplicht uw Hoog

Edelens eerbiedig de bedeelen dat wij in het bij Request gedaan versoek

door den alhier in dit Jaar met een twee maste barcq ten handel

aangekoomen Samarangse Chinees Lim Kiko om zonder kor„

„ting van de anderzints gewoone 4: perc:to agio in ’s Comp„s Cassa te

moogen telten Rijxd„s 10'000:—: ten eijnde door hem te sourabaja

dan wel te samarang weeder ontfangen te worden, op hoop van

uw Hoog Edelens g’Eerde approbatie bewilligd hebben; en zulks

zo wel uijt aanmerking van uw Hoog Edelens veel gerespec„

„teerde te Commandatie bij missive van den 18: December A: p:r ond

de particuliero handelaars alle billijke adjude en ondersteuninge

te