closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te bewijsen, als, om de gegrondheijd zijner bij gebragte reedenen namelijk dat hij op zij„

en om 8e door gem: Chinees

bij gebragte waere reedenen

ne aangebragte Lading niet alleen te weijnig gewonnen had om die schade te

van zijn verlies

konnen dragen, maar ook om dat het grootste gedeelte dier Lading aan zijne

schuldeijsschers toebehoorende, hij mits dien hun geld aan de desastero

derzee niet wes durfde wagen.

nen sonder

§ 326:

De in Cassa getelde Penningen met, de agib van 4: pr Cent Com„

Sommarium van de in Cas

getelde gelden met in sonder meeren Rd.s 2.1254: 36: zijnde van de volgende Perzoonen, als.

agio

Een van koopman en Hoofd te Saparoua m=r Duniel Iaf: Blondelt om te Batav:

met 4: pr C„to agio tot d:o 48: of 86: rd„s aen den Cappitain ter zee Ian Bakker Commandee

des

rende het schip de Triton voldaan te worden

1200:

rd„s 2000:

Een Wissel van Gem: Daniel Jacob Blondeel om te Batavia met 4: pr Ct agie tot D„o 9:e 80:

of Nd„o 16 van den Capitain Lieutenant derzes Carel Willem Feuchber voldaar

to worden

240: - -

400.

Een wissel brief van den Equipagie opziender Pieter Wolsgaard ond

te Batavia met 4: p:r Cent agio tot D„o 37 1/8: of rd„o 62: aan den scheepen

1550.

930:

aldaar Carel Hendrik Specht voldaard te worden

van den P=l Onderkoopman Fredrik Liebregt Brusz om te Ba

Een

tavia aan den Chinees Oem PortLo met 4: ppr Cent agio tot 3: 13 5/160

325 2/5.

543:

of rd=s 21: 34:Je voldaan te worden

wissel van als omme gem: om ter hoofdplaats met 4: percent agio

Een

tot d„o 56: 3/160. of rd=s 93: 28½. aan den Chinees Boedelmeester

„2339:

1403: 3/20.

Ian Piseeng voldaan te vorden

En zonder Agio.

„Een van voornoemden Pieter Wolsgaard en den onderkoopman

Wijnand Iohannes de Bourghelles omme to Samarang aan den

E: Jan Blanke zorder agio voldaan te worden.

1155:

1925:

Een van den Onderkoopman voorm: omme te Batavia aan de E: Wil„

liams zondepagio voldaan te worden

1380:

2300:

Een van den Chinees Lim Kilo om te Samarang of Sourabaja

6000:

„10600

aan hem zelve zonder agio voldaan te worden

Een van den koopman Iohannes Hogerwaard en onder d:o wijnand

Johannes de Bourghe Eles om zonder agio te Batavia aan

de wel Edele gestr: Heeren Hendrik van Hokkum en Johannes

197:

1/5:

118:

Sieberg Raden van Nederlands Jn die voldaan te worden.

Prt:o 12752: 7/20: r:o 21254.

Somma

5

36:

36:

i

00

de

ge

ver

„der

Calc

Benot