closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

bij

ge

a

Bereekening van zodangd Conante

alculative

1789: in te schuurene Nagulen zullen benodigt zijn, in vergelyk der penningen, welke onde ultim

koomen staen, mitsgaders ’t geen in den tijd van 12: maanden ofte den Cours van het Jongst tgeloop

deeses Jaars.

Debet.

Den Resort onder beto baas

36:—

d„s 31550:

In de Groote Geld Cassa

41:½.

30262:

kleene Geld d.o

37194:

14:

De: Kleene Winkel

2:¾:

8958:

ten Comptoir Hila.

2597:

32:/8:

d:o

Saparouk

8105:

45:¼:

d:o Haroeko

13.¾.

3743:

d=o Laricque

34:¾:

2870:

d:o Bouro

4076:

d:o Manipa

14:½: rd„s 129359:

42 3/8:

Den verkoop van Leijwaeten uijt s Comp„s kleede winkel in ’t

afgeloopene boekjaar bevraegen hebbende met dies

18000:

op

inkoops kostende rrt„s 25737: 22:½: stelle voor Ao 1789: door den geringt vegts

De Zegus Reekening 's Heeren geregtigheijd in de helft der Eijk

penn: met ult:o deeser bedraegen hebben.

1422:

212

De Pagten welke in de Eerste komende 12: m: ofte van pmo

september deeses Jaars tot ulto Aug„o aanstaande staen

ontfangen te worden zullen monteeren

16466:

De In komsten: van ’s Comp„s Zagoe bossen ten Comptoir Hi„

„la in ’t afgeloopen boekjaar gesommeerd hebbende

rd„o 1155: 36: voor 12: maanden stello

1000:

De Inkomsten van ’s Comp„s Zagoe Rosch te poelo Si„

„kos brengen Jaarlijks

80:

Dus zal'er min of meer nog aan Contant so hier aan

t Hoofd kasteel als op de respective buijten Comtoi

22082:

„ken benoodigt zijn

188410:

Rd„s

Somma

43 7/8.

40½