closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43.

Conanten als 'er der afbetaling der Gagien; kost penningen, en dagelijkse uijtgaven, item tot de in ’t Jaar

eke onde ultimo Augustus /: J: L: / zo hier als op de subalterne Comtoiren nog per Restant bevonden, en in te

Jongst geloopen Boekjaar uijtgegeven is gereekend van Primo September Aopasato tot ultimo August„

tredik

De afbetaalde Gagien aan de Dienaeren zo Europeschen

als InLandsche aan dit hoofd kasteers bescheijden hebben

in 12: maanden of zeedert primo Julij ao passato tot ult

Junij deeses Jaars bedraegen

1d„o

35586: 41:—

ten Comtoir Hila

d„o

3686:

7:

do

Honimoa

3930:

d.o

Haroeko

1942.

14:

d:o

Laricque

21.

1247:

d:o Bouro

1:

206l

40:½:

d:o

Manipa

3502: 42:

Of te zamen

rd„s 51960: 21½

voor de ordinaire en Extra ordinaire verstrekkingen aan

dit hoofd kasteel stelle

4d„o

36003: 6:½:

voor die ten Comptoir Hilaeten als in ’t afgeloopene boekjaar

1949: 31 —.

O:o Honimoa

2730: 39:¼.

do Haroeko

918:—¾.

4

d:o Laricque

_o

795: 18¾.

d:o Bouko

949:37:¼

d:o Manipa

1500:

44846:

Totien Restant ter afbetaeling van de ordinairs en

Extra Ordinaire ver„

„strekkingen item gagie voor /m ofte van p=mo 7ber: 1709: tot ult:o

48403.

op.

februaryj 1790: stellen met die der buijten Comptoiren

voor den Inkoop van diverse Materialen Stelle voor 12: maanden ofte

15200:

van p=mo September A:o 1780: tot ult=o februarij 1789:

ontanten voor 113 9/350. Bk: Garioffel Nagulen dewelke in A:o 1789. staen

geleevert te worden na de Calculative opgave der Jnlandse hoofden dan di„

„wijl de Leverantie de Calculative opgaave doorgaans te boven gaat zo

28000

„stelle dezelve op 500: Bh: beteekend tegens rd„s 56: d Bh: van 550. lb:

Rd„s

188411

Somma

Ten

4

37½.

29./½.

10½.