closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Atsg

ls gragt

mous„

zijn,

is

44

hoek van dat Bastion te zijn, ter Lengte aan beijde zeijde van

25: en 12: voeten, die zijns oordeels genoegzaam te remedieeren

ers wat tot preservatie van dies ver

zijn met het aanbrengen van de Hluijs aan dat Fondament,

der overwijking en z: zal gedaan

worden

’t geene als een beer de verdere overwijking zal voorkoomen,

overigens de scheuren verstecken met een Sterk tandwerk, Be„

treffende de resteerende scheuren, dezelve kunnen volgens even gem

opgavr niet aangemerkt worden, als groote defecten aan het kas„

„teel, dewijl ze niet overgeweesen, of gesakt zijn, en notoir van tijd

tot tijd, door de aardbeevinge, om dies uijtgestrektheijd zullen

toeneemen.

voorts is het Arsenaal tot een Packhuijs gemaakt, waar

§ 336:

Het Arrsenaal is tot een Pach„

„in de deur in ’t midden gebragt is, met vier dubbelde vengs„

huijs geapproprieert

„ters Coussijns voorzien, waar bij nog eenige geringe reparatien

„hebben plaats gehad.

Ook is de gang agter het Rijst Lachuijs gespan, met een houte

§ 337:

Het Rijst Pakhuijs met een

goot Langs het dak voorzien, de VLoer tusschen het Lackhuijs

houte goot voorzien

en de walvoering als een grep gemetzeld, tot meerder Lucht

en afwatering van dit Gebouw: ’t welk noodzakelijk mede

„diend te geschieden, aan de verdere gebouwen, welke in dier voegen

g’erigeerd zijn.

338:

De Stoeps van ’t Nagul Packhuijs die door de brukking

t Nagul Pakhuijs teegens alle

van