closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opt

t

maan

§ 343:

de zoldering van ’t Hospitaal

zal eers daags ingeelyk wonde

§ 344:

Ht Stad Huijs werd afgebroken

de twee agter vertrekken gere

paceert

§ 345

verdering in do arectie van d

opperschoolmeester, kosten en

wes bij wooningen

§ 346:

de Hontwerken doer toe wer

den door de Negorijen prodeo

geleeverd.

§ 347:

Notitie waar aan men than

verder bezig is

45

„den uijt de handen zoude konnen raaken

Voorts is men beesig met het schoonmaaken van Planken,

voor de solder in ’t Hospitaal, en zal eerstdaags met het

inleggen, een begin gemaakt worden.

Het Stadhuijs, is men tans beezig afte breeken, en met dees

afbraake, zullen de twee overigd agter vertrekken gerepareerd

worden waar meede men thans doende is:

De opperschoolmeester, koster, en nog Twee bij wooninge

met dies achter vertrekken, zijn de fundamenten boven do

„gerond; en men is thans beezig met het aanmaaken van dent

Consijns.

Dit werk zal schielijk voltooijd raaken, door dien de noodige

Houtwerken prodeo, door de Negorijen reeds genoegzaam gelee„

„verd zijn op de minnelijk aanmoediging van den eersten teeke„

naar

Wijders is ment met het quartsvolk vlijtig beesig met het

verder voltooijen der bedekte weegen, uijt diepen van de Casteels

gragten, en het afbreeken en opredderen van het stadhuijs,

dewelke geen gebrek aan houtwerken hebbende, meede spoedig

zal voltooijd raaken.

Wrij