closeTerug naar inventaris

Transcriptie

re

§ 348.

Wij bevrijmoedigen ons evengemeld berigt van meermelden

Refert aan de Overgaande

Berigten van den Capitain van

Capitain Van Guericke; zo wel, als dat van den Bouoos Re„

Gueticke en Boeros Resident

Mazel wegens de verdere faxsident Elias Mazel, nopens de vorderinge aan het fort

tificatien werken

Desensie te Bouw, uw HoogEdelens onder de bytaagen

deezes, in originali aan te bieden en daar aan met alle eerbied

te refereeren.

§ 349:

Ingevolge de voorjaarse

Onder dit hoofdeel hebben wij de eers gehad uW: Hoog

aanneeming is 'ér preuve gero

men van ’t kruijt uijt bijde

Edelens bij § 84: onser voorjaarse Missive„ promitteeren, dat

Maguazijn

wij op den voorstel van voorsz: Cappitain en opziender der

werken van Gueticke, ordre hadden gesteld, om eene privo

te neemen aan 10: â 12: vaten kruijt, uijt het Maguazijn aand

oostkant, zo wel als dat van de westkant, ter ervaring of

het kruijt na de reegen mousson zich best preserveert in

het Maguazijn met- of zonder dak.

§ 350:

Thans vinden wij ons verpligt uw Hoog Edelens te moe„

door de in hert gem: Gecommitt:

zijn daar van Berigten gediert, ten elucideeren dat die proeve reeds gevolg genomen heeft aan

12: vaten uijt ieder Maguazijn, gelijk zulks blijkt, uijt de daar

van ter onzer Sitting op den 15: Augustus ingekomene Be„

„rigten van erpreste Gecommitteerdens, den vaandrig militair

Johan Pieter Keever en Commandeerend sergeant Wor„

„ter Boldrik, waar uijt teevens Consteerd, dat het kruijt

Consteerende dat t zelve i

bij de administratien in kragten

zijn afgenoomen

in die beijde Aaministratien, genoegzaam ingelijke kragten

s

ee

1„

M.

Aa

bever

zijn a.

geno.

En de

ten