closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 565:

schriftelijk verantwoording

door hem gepresenteert

welke ver antwoording ter onzer bij een komst op den 30:e August„s

Jongst verweeken ingekomen zijnde bevonden we hoofdzaakelijk

te bestaan in de volgende poincten, als:

Dat de winkel onvoorzien is van bekwaame kregts om

een slot na behooren te konnen repateeren, waar aan de slegte

gesteldheijd der geneeren i ’t Generaal en geensints aan

hem zelve, moet toegeschreeven worden, alzo hij om bekwaame

„wappenkamers gezellen, gemegtaandalle aaren bij den oen„

maligen Heer Gouverneur van Pleuren versoek gedaan

dog geene had mogen verwerven:

Dat door de dogelijkedegereitie der Militairen, Maries,

Burgers en Inlanders &=a geduurende de Laaste vreede brenk

met de kroon van Engeland, veele slooten absent geraakt en

onbequaam geworden zijn, zonder dat zulks door het gedunrige

afhaalen en aanbrengen der beweeren, direct ontdect heeft kon„

„nen worden, maar wel na dato, toen het te laat was.

Dat hij uijt vreese dat hem de schuld hier van geimputeerd zon„

„de worden, daar van geen kennisse heeft gegeeven, maar Liever verkoo„

„ren de mankeerende slooten in natura te suppleeren, en ten dien eijnde

ook rieds aan diverse lieden Commissie va de Hoofdplaats gegeven

dog tot nog toe geene ontfangen

Dat