closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 367:

en verder wat tot zijn ver„

schoning moet dienen

§ 368:

verzoek ten zijnen vafeure

§ 369:

Aanmerking op het groot

getal difecte geweezen en

die nog staat te komen

alle dezelve na Batavia

te verzenden als in den ter

met en zonder aanreekening

§. 370:

Voorsieninge teegens diergetij

„ke messusen inet vervolg.

„te

hij waarlijk Cominisie gegevend heeft, om de kort kominde stoken

te Batavia in te kopen, en alzo te suppleeren

Dan dewijl ten voordeele van meermelde Baas wapenkamer

Bokten ook in aanmerking gekomen is dat hij zich steeds als

een trouw en eerlievend dienaar gecomporteerd en goed genoegen

gegeven heeft, mogen wij niet afzijn UW Hoog Edelens door

versoeken

denzelven te imploveeren ten einde het betragen der manqueerende

sloten herwaards aangezeekend moge worden ten eijnde door

hem inkoops in ’s Comp„s Cassa voldaan te worden.

En nadienst getal der voorschreeve defecte Geweezen niet alleen

te groot is, om alhier gerepareert te konnen worden, buijten

die geene welke Iaarlijks zo van de respectieve buijten Comtoi

„ren en posten, tot dat eijnde herwaards gezonden, als uijt het

Guarnizoen ontfangen worden, maar hier ook geen enkelde

ambagts gezel, bekwaam om de manqueerende slooten te konnen

aanmaaken, te vinden is, hebben aanmaaken wij in hoope van

uw Hoog Edelens geneegene approbatie, tot het besluijt

moeten treeden, om alle de hier vooren vermelde Geweeren bij deeze

geleegenheijd na Batavia te Zenden„ de reparable met, de onbequaa„

„me zonder aanreekening

Dewijl egter uijt voorschreeve sinistie verswijging der defec„

te geneeren en absent: geraakte snaphaan slooten meer dan

al te klaar ooorstraalt hoe noodzaakelijk het is, dat de

Wapenkamer