closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 372 De Negotie Boeken van A:o 178„e door de

van de Examinatie en Confron„

tatie der Negotie Boeken

Lieden onser vergavering de Bourghelles en Koe„

in van Berigt gedient

„nes, na de ordre g'ramineerd en geconfronteert zijnde,

is het berigt daar van op den 15:' Augustus Jongstleeten

ingekomen, en in onse Resolutien van dien datum g’inconpo„

„reert, waar uijt wij thans eerbiedig aanhaalen, dat de door

zijnde de door den Heer Gouver

den Eersten teekenaar, als geweesen Negotie Boekhouder

„neur ontdekte erreur behoorlyk

geresresseert.

ontdekte, en aangewesene errenten, behoorlijk geredresseert

zijn.

§ 373.

uW Hoog Edelens na gehoudenisse den Staat van

Verkooning van de minder geval,

„len lasten in ’t boekjaar 178 7/8.

dit Gouvernement verkoonen zullende, dienen wij in eer„

„bied dat de gezamentlijke Lasten van het afgeslooten boek„

„Jaar 178 7/8. gementeert hebben ƒ 216438:: 5:8: of Wel ƒ19025:13:4:

minder dan het Jaar bevoorens.

§ 374:

Daar en teegen hebben de Generaale Winsten

en de meerdere winsten en in

komsten.

en inkomsten, item reekening van Agep op de getelde

wissels