closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En opzigzelfs

12924:

Door dien de Lasten in A:o 170 7/8: bedragen hebben

tot„

En de winsten opgeworpen

482:

geweest van

Dus Saparoua Jongst een Lastpost

Hila

De afgezamentlijke Lasten in dit Jongst afgeloopen

11005:

boekjaar of A:o 178 7/8: beloopen

13020

En hebben in A:o 178 /7. gerendeert

Ous Jongst de Lasten vermindert zijn tot

2654:

De winsten en in komsten die in A:o 178 6/7: bedragen dezelve/

2433:

Bedragen in ’t Jongst boekjaar offo A„o 178 7/8.

Over zulx aan minder winsten en inkomsten

De minders winsten van de mindere Lasten afge

trokken zijnde toond aan dat het Jongst afgeslooten

Boekjaar integenstelling van Ao 178 /7. voordeeliger is

Anders opzigzelfs

11005

15:

De Lasten van A:o 178 7/8. bedragen

3.

2433:

En de winsten en Jnkomsten

van

Dien volgende is dit Comtoir op zig zelfs een Lastpos=

Haroeko

12:12:

6436:

De Lasten hebben in A:o 178 7/8: bedragen

1. 8:

7721

En waren in het voorleedene Jaar off A.o 178/½. groot„

Dus in het Jongste boekjaar minder

16:12:

479

De winsten hebben in Ao 178 7/8. afgeworpen

5.

909:

En hebben in A:o 178 5/7. groot geheest

overzulx dezen Jaak minder

Waar uijt blijkt dat dit Comtoir in vergelijk van

A„o 178 /7: voor deeliger is een bedragen van

Anders opzigt zetfs

11005

15:

1

De Lasten in dit Jongst afgesloten boekjaar bedrage„

En de winsten op de verstreckte soldijen en verde„

1612:

479.

biteerde Rijst, hebben afgeworpen

Waar uijt blykt, dit Comtoir een Lastpost voor dE Comp: blyft van

6:—

3:8

15.

7: 4:

1

3:4.

3:

1244t

2015:

221

1794

8572

1284.

12:

8

429:

8: 4:

855. 8

10527: 18:

18:82

2:

2:

12.

4:

4.