closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ricas

Pagt

ver

tot

ito

7

te

§ 443

d’daer uijt ontslagen

§ 444

aan Een adsistent en Een

Mattroos tot de vrije

vaart gepermitteert

§ 445

twee Jong tot Absolut

assistent.

§ 446

Twee soldaaten aan de pen

tot Jong adsistent

§ 447:

en Vier Conporaals ten

zerg=t bevordert

§ 448.

Twee agtergeblevene Soldaten

van ’t Loo met de Triten ver

zonder

§ 449

de te goed staande gagienens

van vijf geatsenteerde Jn„

landse soldaten weder ingenome

en hun finaal uijt den diende

gesteld om in han Negorijen

weder dienst te doen

90

Daar en teegen hebben wij weeder uijt den dienst gesteld en hunsweegs laaten gaan.

3: Jnlandse zoldaaten,

E: Huijstimmerlieden

1: Mattroosen

1: Affuijtemaker

Een Jong Adsistent met name Gerardus Hend=k Knop en Een mastroosen gen=t

SWart Andries van Eurasouw, hebben we Gepermitteert tot de vrije vaart

overtegaan en dus ook hunne gagien laaten Cesseeren.

Tot Absolut adsistent, hebben we, als hun verband ruijm uijtgevient en genoegen

gegeeven hebbende, bevorderd, de Jong adsistenten Bartholomeus Crasmus Ber„

narden Jan Diderik Christoffels

gelijk wij ook om dezelve reedenen tot Jong adsistenten hebben bevorderst de soldaaten

aan de Pen Johannes Henrikus Byjselen Johan Gorge Twijsel

Tot Suptitie van het man queerend getees vergeanten in't Juerme hoenhelen

we vier der bekraamste en vigelants te Corp„l als zodaanige aangesteld

Twee van de met 'tschip ’t Zoo na Batavia in Commando versondene

36: Militairen met name Cornelis Paijs van Hoetoemoerijen Pieter Jan

van Poorto door het spoedig vertrek van gem: bodem hier achter uijt

„gebleeven zijnde hebben wij met het te saparoua in lading geleegen hebben

schip de Triton, na de Hoofdplaats laaten over transporteeren

vijf Inlandse soldaaten onder ultimo Junij: absent gebleeven

en apparent na hunne Negorijen te rug gekeert, hebben we op den 28: Julij

beslooten, derzelver te goed hebbende Gagien, kostgeld en Rand„

zoenend, daar zo behooren, weeder te laaten inneemen; mitsgaders deeze

knaapen finaal uijt den dienst van de Comp: te ontslaan, om in hunne res„

„pective Negorijen, gelijk voor heen den Hof en Heeren dienst weeder waar te neemen

1

10