closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 450: Bij § 264: van onzo eerbiedige de dato 26: Maij gaeven wij

uW Hoog Edelhedens pligt schuldig kemis dat den boek

houder Jacobus Thijssenbroek met eer particulier vaartuy

60

den Verlosten Hoekhouder Thijs„

na Batavia stond te vertrekken; dan dewijs het voor wer„

„senbroek en Twee Zergeanten val

ren thans over met brenger deeser

nige dagen van hier vertrokkene vaartuijgen van den oud Chinees

Boedelmeester kouw Tagieuw met te veel passagers is

overkropt geweest om hem met zijn vrouwen kinderen te kun„

„nen meede neemen verleenen wij hem transport met branger de„

„zer gelijk ook den voorlang na Nederland verlostende dog

eerst onlangs van Bouro alhier aangekomene Sergeant

Jacob Helzel en den mede zerg=t Willem Hardij als ins

„gelijks, om zijne Verlossing na Nederland instantie gedaan

hebbende.

§ 45 De Leeden onsen Vergadering m=r Abraham Louis van Hamel

versoek om de Actens van van

en m=r Daniel Jacob Blondeel aan ons te kenne gegeven heb„

Hamelen Blondeel als koop

lieden

„bende, dat z' hunne Actens als kooplieden nog niet ont„

„fangen hadden, zo vinden wij ons verpligt uw Hoog

Edelens op hunne instantie eerbiedig te verzoeken, dat

dezelve herwaards„ verlooren geraakt zijnde, andere toegezorden

mogen worden.

ƒ 455.

Met betrekking tot ver beteringen in dienst neeming van

Refert aan ’t Acte Boekom

trent de verdere in dienstaan

sommigo Dienaaren, te feteeren we ons eer biedig aan het overgaan„

genoomene en verleterse dienal„

„ren

„de en na het Reglement gevolgde Acte Boek.

t

ment