closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ken„

zer

L: C:

3

kannen van ieder zoort: en ’t bedraegen der kooppenningen

uit ’s Comp=s Cassa te mogen ontvangen.

Waar na den needrige teekenaar de eere heeft zig met de

grootste eerbied en respecht te noemen /:onder stond:/ Wel

=Edele Gestr: Groot Heer en wel Edele Achtbaaren

Heer /:lager:/ uwel Edele Gestr: Groot: Agtb: en uwelEd:

Agtbaaren onderdaanige en trouwschuldige Dienaar /:was

geteekend:/ Pr: Wolsgaard /:inmargine:/ Amboina

in 't Casteel Nieuw ovictoria den 20 sten: Maij 1788.

Aan den Wel Edelen Achtb: Heer;

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edelen Agtbaaren Heer

Den ondergeteekende Hoofd Administrateur heeft d’eer uwel Ede„

„le Achtb: ter schuldige kennis te brengen, dat de in deesen Jaare

van Batavia ten dienste van dit Gouvernement gedestineerde, en op den

29: Januarij stantie g’arriveerde Pantjalling De Expeditie, geen

aanreekening van het kostende der zelve van de Indias hoofd„

„plaats Erlangs heeft, versoekende derhalven dat uwel Edele

Aegtb:

2