closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L D:

Achtbaare hem gelieve k qualificeeren om dat vaartuig bij profisie

sonder geldsom bij de Negotie Boeken in te neemen, en dat Uwel Ed:

Achtb: Hunne Hoog Edelheedens gunstiglijk gelieve aan te schrijven

om der selver aanreekening in het aanstaande Jaar herwaards te willen

laaten toekoomen

Terwijl ik mij inmiddens verEere met alle Hoog agting te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Edele Achtbaaren Heer /:lager:/ Uwel Edele

Achtbaaren zeer gehoorzaame Dienaar /:was geteekend:/ B:

Smissaert /:inmargine:/ Amboina adij ultimo Junij anno 1788.

Ik ondergeteekende Jan Bakker Commandeerende het schip de

Triton, bekenne uijt handen van den koopman en opperhoofd van dit Comp„

„toir m=r Daniel Jacob Bhondeel ontfangen te hebben twee

’s Comp=s: Brieven als

Een beschreeven Aan zijn Hoog Edelheijd

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Achtbaaren Heer,

m=r willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Benevens

Dde wel Edele Gestrenge Heeren Raaden ovan

Nederlands Indie te Batavia, en

Een aan den ondergeteekende waar van deese tot een bewijs geeve

/:onderstond:/ Saparoua Duursteede den 16: Julij A=o 1788:

/:was geteekend:/ Jan Batker

Rawors=r

L