closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: G:

7

In een Pak N=o 36 guin: grof gebl: 3: z:t 4 p=s: als even gemeld

Wij bevrijmoedige ons nog met de afpakbriefjes deesen te ancexeeren

en te noteeren dat twee sakken guinees oude zoort zodanig beschadigt

waaren dat men zulx duijdelijk van buijten konde b'oogen.

Hier meede verhoopen wij aan onsen Pligt voldaan te hebben en

noemen ons met alle eerbied /: wel Edele Achtbaare Heer

/:lager:/ Uwel Ed: Achtbaare zeer ootmoedigen en onderdaanigen

Dienaar /:was geteekend:/ N:=s: Eijke en J:n A=m: Clarisse /:in margi„

„ne:/ Amboina Nieuw victoria den laatsten Junij 1788—:

Bekentmaking

Aan alle en een iegelijk werd bij deesen bekent gemaakt dat den

wel Ed: Achtb: Heer Gouverneur en Directeur deeser Provintie beneevens

den Raad van meening is op Zaturdag zullende weesen den Der„

„tigsten Augustus aanstaande paublicq op te veijlen en te verpagten aan de

meestbiedende de volgende geregtigheeden, als

De Arak en Zaguweer

Staas Herberg

Het Hoofd gele der Chineesen

slagten van ’t Bestiaal

De Topbaan

Thol der inkoomende en uijtgaande goederen, en

Bazaar.

All

9