closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Alle voor den tijd van een rond Jaar ingaande met Primo 7ber:

aanstaande, en eindigende met ult=o Augustus des Jaars 1789: bei„

„de die dagen inclusive onder zodanige Conditien en voowaarden

als een regelijk zullen worden voorgeleesen en buijten des door

een reder die zulx begeert te zien zig ter secretarij van Poli„

„tie alhier kan addresseeren, zijnde bij na dezelfde waar

op die geregtigheeden in den voorleeden Jaare zijn verpagt

uijtgezondert dat in de Pagt van de Iopbaan op den 2=e Julij

Jongst de volgende verandering is gemaakt, als bij Arth: 2: dat den

Pagter voortaan gehouden zal zijn, de deur van ’t Tophuijs ofte

ingang van het zelve open te laten wanneer 'er gespeeld of getoggt

word sup pane van ’t bij Contrarie telken reijse te zullen

over beuren een Boete van rd=s 25: de helfte profisco en de weder„

„helfte ten behoeve der beide kerken alhier.

En met opzigt tot het 12. Arth: van gerepte Pagt dat de Pag„

„ter Expresselijk g’interdiceert word niet alleen om geensints

te tollereeren het koppen of speelen op Credit maar hem

zelve ook om aan elk liefhebber van het toppen 's daags

niet meer aan contant te mogen leenen dan rd=s: 10: sub

pane dat daar op in beide gevallen geen regt zal worden

gedaan met Expresse last om de speelers van dit een en

ander behoorlijk kennisse te geeven tot voorkoming dat de

jongelingen en andere persoonen doore dat spel niet ten

eenemaal gerumeert worden door ’t fieren van meer

„der geld dan rd=s 10: 's daags—

Die gading heeft in de voorwaards gespecificeerde

Dagten

D

L: