closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4.

L0:

19

B' Eedigt ter ordinaire Raad kamer van Justitie dato

voorsz: /:was geteekend:/ : Pieterszen /:lager:/ In kennisse van

mij /:geteekend:/ W=m: Schouten Secrt:/:inmargine :/ ons pre„

„sent /:geteekend:/ P Wolsgaard en I=m strouwskij„

Eerbiedig Rawoort

Aan den wel Edele Gestrenge Achtbaare Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur deser Provintie,

Wel Edele Gestrenge Achtbaare Heer

Ingevolge ontfangen order van uwel Edele Gestr: Achtb: hebben wij

ondergeteekendens ons vervoegd, bij den Capitain der militair

Gabriel Picolaas van Grericke, het Buskruijts

bestaande in 12: vatjes geleegen in het Oostzijase Maqua„

„zijn g’probeert, en het zelve, de hier bij annexteerde No„

titie bevonden, ieder nommer voeten hoog te

slaan, als daar bij gespecificeert staat te weeten

van 50: N=o 716:.

40:

40:

657:

20:

60: 109:

50:

461:

van