closeTerug naar inventaris

Transcriptie

anno Stantij de proesneeming aan 12: vaaten van ieder Ma„

„guazijn geschied is, om dus te kunnen onderscheiden na de regen

„mouzon, of het Buskruijt zig beter preserveerd binnen het krui

maguazijn, met of zonder dak; zo is daar bij gebleeken dat de

beide Administraties ingelijke kragten zijn afgenoomen, als

van d’ oostkant zijnde toe te schrijven, dat de muuren in ’t in

„nerlijke nog niet droog zijn, en dus de konde en vogtigheid

door de Hitte der zoon na binnen gedreeven word, ’t welk het

kruijt greetig aanneemd.

zoo meede dat aan de owesthant, door de voloer nog niet opge

„hoogd is, egter meestendeels moet toegeschreeven worden

aan de swaare reegen mouson, en slegte gesteldheid

veele vaten; welke bij vogtig weer sweeten, en wes„

„sentlijk veele schaade aan het kruijt toebrengd en

dus in kragten moet afneemen, dog egter ons voorkomt, door

eenige handeling, wederom in eene goede staat zal te bren

„gen zijn, ’t geen bij eene aadere proesneeming blijken zal

verigens heeft den tweede teekenaar wederom onde

zijne administratie ontfangen, het nieuwe kruijt on

„guazijn met 172: vaaten Buskruijt, welke af„

„gegeeven geweest zijn, dien zeeker als meede

het overige, door het lugten keeren en probecren

eenigermaten vermindert moet zijn, het geen

bij een nadere meeten of weeging zal vertoond

worden