closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: UG

35

voldaan te hebben, zoo neeme de vrijheid van met de meeste Eerbied en agting

te onderschrijven /:onderstond:/ welEdele Agtbaare Heer /:lager:/ uwelEdele

Agtbaare trouwschuldige dienaar /: was geteekend:/ P:r wolsgaard /:in mar„

gine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria ult=o Augustus A:o 1788:

Aan als Vooren

Den zeer needrigen teekenaer gelast zijnde door uwelEdele Agtb: eene

schriftelijke verantwoording te doen, over de slegte gesteldheid der gewee„

„ren op de wapenkamer in ’t generaal, en in ’t bijsonder, over de 142: p:

snaphanen die aldaar onder mijne administratie zonder slooten

bevonden zijn, bij den Jongsten opneem onder ult„o deser, heeft d’ Eere

hier aan pligtschuldig voldoende; te avanceeren het volgende als

Dat in de Eerste plaats, de winkel voorsien is, met eenige hier aan„

geleerde knegts die niet in staat zijn, om een stot na behooren te repa„

reeren, hier aan is de slegte gesteldheid der geweeren in ’t generaal

toe te schrijven, dog door mij niet te voorkomen zonder bequame

wapen kamers gezellen, waarom wel bijna alle Jaaren verzoek

gedaan dog geen aangekoomen is.

Ten tweeden, dat door de swaare, en bestendige Exercities der Mili„

tairen, Mariners, Burgerij, en Jnlanders Gm;=o geduurende de laatste

vredebreuk met de kroon van Engeland, veele slooten absent ge„

raakt, edog nog veel meer onbequaam geworden zijn, zonder dat

zulx ontdekt is, nog ook bij de te rug ontfangst derzelve zoo aan„

stonds ontdekt heeft kunnen worden, maar wel na dato wan

neer het te Laat was; wes den vertooner daar van geen raport

heeft durven doen, uijt vreeze dat de schuld van dien aan zyne

nonchalence toegeschreeven zoude worden, en mits dien diverse

reise Commissie na Batavia gegeeven, om voor hem ’t manqueerende

getal slooten in te koopen, zonder dat die Commissie tot nogtoe van

vrugt is geweest; hebbende hij derhalven die geweeren laten hangen

onder

20.