closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D 1

onder de bequame, waar door de defecten bij de successive opneemen

niet mogelijk te ontdekken zijn geweest, zonder dat geweer voor geween

van de rakken afgenoomen en g’examineerd wierde, invoegen bij den

Jongsten opneem plaats gevonden heeft, en hij zig daar door in de on„

vermidelijkheid gesteld bevind voor de waarheid uijt te komen, en schut

te bekennen, met ootmoedige bede, dat hem zyne verswyginge niet

„ten ergsten geduid maar gratie, voor rigeur beweezen mag worden

als zig gaerne getroostende de manqueerende slooten te ver„

goeden, zoo hij daar van niet gratieuselijk ontfeft kan

worden niet teegenstaande hij, onder presentatie van

Eede verseekeren, en betuijgen kan zig, daar door in geenen

deele verrijkt, maar veel meer altoos betragt te hebben, om

zijne respective gebiederen bestendig genoegen te geeven

gelijk hij ook verder zal tragten te doen.

Met deeze mijne needrige verantwoording verhopende

te mogen volstaan, verzoeke ik tevens ootmoedig om een

gunstige dispositie, en onderschrijve mij mot alle eerbied /:onder„

stont :/ wel Edele Agtbaare Heer /: lager:/ uwel Edele Agtbaare zeer

ootmoedige en Trouwschuldige dienaar /:was geteekent:/ Iacob

Botten /:in margine:/ Amboina Nieuw vectoria, den 29: August:

Anno 1788:—

Aan den WelEdelen Achtbaaren Heer

Johan Aaam Schilling

Gouverneur en Directeur

benevens

Den Raad dezer Provintie

Wel

L.U