closeTerug naar inventaris

Transcriptie

W:

37

Wel Edele Achtbaare Heer en WelEdele Heeren.

Sjake Libert, van Hanover uwer wel Edele Agtba„

ren onderdaanigen Dienaer geeft reverentelijk te kennen dat

hij in den Jaare 1764: met het schip straalen als soldaat met

ƒ 9: is te Lande gekoomen, en dus volgens g’anexeerde acte,

de Comp:e vier en twintig agter een volgende Jaren als zodanig ge„

diend heeft: zijnde tans nog soldaat winnende ƒ: 16: en over

de ses-en-sestig Jaaren oud

Ootmoedig smeekende om met de gewöne rustgagie gebe„

nificeert te mogen worden /:onderstond:/ het welk smeekt

etc: /:in margine:/ Amboina den 27. Augustus 1788 /lager / en

betuijge door gebreeke niet in staat is tot den dienst /:geteekend:/

G:N: van Guiricke.

Eerbiedig Berigt Aan den wel Edele Gestrenge Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintte

Wel Edele Gestrenge Heer

Met Eerbied geeft den needrigen teekenaer uwel Edele Gestrenge te kennen

hoe veel Affuijten of andere Houtwerken gereekent van Primo Septemb: 1787:

tot heeden bij de Arthillerij zyn aangemaakt als

4: P:s Affuijten van 8: ed:

10

6:

Mortier stoelen van 6: duijm

3.

6:

1