closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L A: A:

Aan den Wel Edelen Achtbaaren Heer:

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Agtbaare Heer.

Den teekonaar heeft de Eer met alle Eerbied Uwel Edele Agtbaare, bij deese volgen,

de Generaale sterkte te vertoonen, eene accuraate gesteldheid der Europeeso als Jnlanders

van het Militaire Corps, ten dezen Gouvernemente, met de namen der presente

Officieren, verrigting der differen te dienste onder het HoofdCasteel, en verdere bezettingen

op alle de subalterne Comptoiren, onder ultimo Jugustus 1788: beneffens eene be„

kentstelling, der zieke, oude en gebrekkige soldaten, met aanwijzing waar deselve bescheiden zijn.

Naamen der Officiers enz:

Gabriel Nicolaas

van Guericke

Capitain en p:l Hoofd der Militie

Fredrik Ostroiskij

Capitain L:

Luijtenant

Johan Michiel Berner

Fredrik Muller

Vaandrig

6

Hans Jurgen Heins

_

en Commandant tot Zawaij extra Post

Pieter Fockens

Christiaan Andries Schutze

en Commandant tot Nussalaut

Anthonij Bernard

Johan Pieter keever

Zergeant p: dienst doende als vaandrig

Wouter Boldrik

_o

_=o

Carel Hendrik Overbeek

t=r Adjudant

Christiaan Hendrik Lange

Corporaal en Guarnisoen schrijver

Pieter Hendrik Orneck

Generaale

41.

2