closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1780.

C.C.

53

22: Maart

komt alhier van Maccasser den Chinees Ting Piapseeng per Paduwakang groot 8: Las„

ten, bemand met 19: koppen, en gemonteerd met 19. p.s snaphanen 2. bott:s kruijt en

50: p:s kogels mede brengende, 500: grote kommen, 500. groffe Pierings 2000: klijne

kommen, 4000. Thee kommen in z:t, 3: Corg:s gestreepte 2: d:o Saleijoreese kleedjes

en Een Manslaaf - -

Den 88: Junij retourneert derzelven van hier naar voorsz: Gouvernement, bemand

en gemonteerd als Even

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria den Laasten Augustus A„o 1788:

/:was geteekent:/ B: Smissaert, en Joh=s Hogerwaard.

Aan den welEdelen Agtbaaren Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Agtbaare Heer.

Het Gouvernement uitmakende ’t blok bij't Plan N=o 14. is in de maand

Januarij reeds voltooyjd geweest, zoo verre de aanhanden zijnde houtwerken

hebben toegelaten, daar na zijn er nog seven balken ingebragt, mankee„

rende tans nog agt, die bij den ontfangst mede ten eersten ingelegd zullen

worden.

Een schriff sluis aan de west kant van de Casteels gragt is ten vollen

voltooijd, zullende bij ’t sesseeren der Reegen Mousson een drijff Huis

aan d’ Oostkant geleegd worden, dien bij ’t wassend water open gaat, en

bij het vallen wederom sluit, waar door de gragt met geringe moeite

zal te zuiveren zijn, door het openen van de Eerste als de gragt vol water is,

Bij den aanleg van deze sluis, zal men ’t best kunnen ontdekken, de

reeden der verzakking aan ’t Bastion Overijsel, welk door de mal en schiet„

Lood is nagegaan, en eenelijk bevonden is, de scherpe hoek te zyn van dat

Bastian