closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

½

en in de Noordel Provin

„tien heeft afgeworpen

Riedenen waar door deese

Laaste zoo weinig bedra„

„gen heeft.

63

in Anno passato om de daar van bij aparte brieff vermelde

reedenen opgedragen geweest zijnde, aan den Resident Burg Graaff

op Maros, en in de andere Provintien verder om de Noord, aan den

oppertolk: Diederik Deefhout, heeft navolgens het aangeteeken„

de ter sessie van den 3„e deeser, in het geheel niet meer afgewor„

„pen, als het zeer zobei getal van 36 7/8 Lasten Rijst, en

4477 bossen Padij 't Last gereekent teegens 3066 2/3 lb; veroccako„

„neert niet alleen na opgaave deeser twee commissianten, maar

ook volgens de getuigenisse van een eder, door een in het laatst

van December /I/ in die districten ingevallene Conside„

„rabele droogte, die aangehouden heeft, tot laat in fe„

„bruarij, waar door al het gesaaijde verdroogt en dood gegaan

is, terwijl weinig of niets gekomen is, van het weinige na„

„derhand in Maart mits gebrek aan Zaaij Padij, op nieuw

geplante; ook dat boven dien niet weinig tot de min„

„derheid op Maros almeede had toegebragt, dat de meeste

Benische Princen, die daar zeedert Eenigen tijd, genoeg„

„saam als ten Eenemaale met de Koning haar Domicilium

houden