closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

De Contributie of het

Paalgeld der Noorder

Regenten.

Rd„s 601: 12:- g' incasseerd

zijnde.

is deese somma voor

Eerst in ’sComp„s Cassa ge

„teld

En den Resident van Ma

„ros gelast de envoldaan ge„

„bleevene rd„s 42: 24:— spoedig

in te palmen.

houden; zig niet hebben willen laten verthienen, dewijl de gaa

die het al deeden; egter niet hebben willen gedoogen, dat hunne

huisen of Negorijen na den gebruike gevisiteerd wierden,

alzo in en op dezelve, bij Continuatie de meeste Iadij cau

„detin verborgen legt.

De Jaarlijkse contributie der Noorder Regenten van

geld, insteede van de Eertijds geleeverde Paalen en Houtwer„

„ken voor het zee hoofd en de Post te Maros door den Maros

Resident Simon Burg Graaff; volgens schrijven de dato

30„e September Js„ tot op rd„s 42: 24.- na, g'incasseert zijnde,

die den Berg Legent Arou Beengho, voor zijn aandeel ten

agteren blief te voldoen, niet teegenstaande tot de vol

„doening diknils door zendelingen was aangemaand; zoo

hebben wij den 3 deezer beslooten, het g'incasseerde bedragen

van rd„ 601: 12:- voor eerst in Cassa te laten overbrengen, en

den voorm: Resident aan te schrijven alle deroiten, insender„

„heid bij den koning van Boni wiens swager het is, aan„

„tewenden, tot de spoedige Inpalming van de nog uit„

staande

H

zeeg

en

„nuit

zijn verr

Boek jaa.

Notitie der