closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Notitie van zoaange Debet Coopende etenngn

als'er onder ult„o Augustus 1788: bij de Maccassaar

„sche Negotie Boeken Per Restand zijn voortloopende

met aanwijsing waar uit die oorspronkelijk zijn

en nat apparentie voor desselfs inpalmingen is te

De onderstaande besluiten

weeten.

zijn hier op genoomen in daa

„de van Politie op den 6„e sep„

D Rijk van Panette

„tember 1788:

A„o 175½

J: P:

45

48 p„s snaphaanen Gemeene dewelke in de maand september 1751. ter ordre

van den EE opperkoopman en secrende mitsgaders Gesaghebber Ian dirk

van Clootwijk aan de Koninginne van Tanette ter Leen zijn afgegeeven, en

dewijl zeedert dien tijd niet zijn terug geleevert zoo heeft men dezelve in de

maand December daar aan op haar reek: belast met

460 16

ƒ

Ao 1753

waar van afgetrokken word het bedraagen van 17 p„s in de maand

J P: 116,341

163 4

3

Iulij en october 1752: terug ontfangen

297:12

A:o 177 5/6

volgens het genoteerde bij Politicq Raads besluit, van den 22„e Januarij 1776:

JP: 137:

aan die verstinne het onderstaande afgegeeven en in februatij daar aan

volgens haar Reekening gedebiteerd, als

ƒ 200

1000 lb buskruit

—„

75

600„ Loode koogels

700. p„s vuursteenen

4 4

279 4:

Geld Neederlands geld/

338: 8

ofte Indias

Jtem ten dienste der koninginne in de Expeditie na Pantjana in de maand

9 6 137„ 138

februarij afgegieven, als

16 3:

82 lb buskruid

10

82 Loode kogels

6

3

4. kisp: fend zaleijers

6

1

Diverse klijnigheeden

Teld Nederlands geld ƒ 35: 10:

43. 6

ofte

Indias,

Jn de maand Maij 1776: ten dienste der keninginne van Ianette in d’Expeditie

216

28

na Pantjara nader verstrekt in de Reek: van Expeditie na Pantjana volgens

Raads besluit van den 13 April gedebiteerd, voor

165 13

849 lb buskruid

102: 16

324 p„s lang scherp

130 13

785„ rend w

17

17:

2 quin: gem: gebl:

22: 1: 8

151 soode druiven

39: 12„

Aan medicawenten

8

3 10

6 p„s laade houten

4:—

13.

40 k: arak

„et

Aan Contant„ sComp„s kleene geld Cassa aan den oppertolk Gerrit Brug

J b: 213:

„man en den Capitain der Maleijer Abdul Cadier voor gedaane ver

1075: 12 8

„strekking wmp;„ in d’Expeditie volgens gem: Resolutie met

ƒ 1571: 7: 8

Feld Nederlands geld

ofte jndiac 1904: 14-

Addeert te zaamen Jndias Gela ƒ 2583 15:

schoon

quali

schuld

loopt desel

opgege

met

even

is 9e