closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

70

Sabandhaar Simon Monsieur, ten bedragen van Rd„s 132½:

om de Madureese na Sum„

bauwa over te voeten

weegens het inhuuren van een groote en twee kleindere Pa„

„duwackangs, ter overvoering na Sumbauwa van den Capi

„tain der kadureesen Dramantaka en zijn onder„

„hoorige.

Voorts staat deese reekening volgens een nog te b'be„

§ 22

en zal nader belast wor„

digende verklaring belast te worden, voor een werp Anker

„den voor een werp Anker

en 15 vademen Touw

en 15 vademen Touw van de Pantjallang d’ Maria op

een Togt na Sumbawa verlooren geraakt, en voor het

op die Pantjallang verschootene.

jtem voor het neevenstaande

scheepen kruid, dat op

een Pantjallang ver„

27 p„s Rondscherp van 2 lb

„schooten is

2 en

2„ Lang _

53 lb 12 oncen Buskzuid

Inselvervoegen ook nog, wanneer de Aanreekening

§23

mitsgaders voor 10. vaatjes

van de Hoofdplaats ontfangen zal weesen voor 10 vaatjes

Buskruid.

Buskruid, door den Resident te Bima Cornelis

Reurs, op het Instantig verzoek, van die van Sum„

bauwa en der overige Bondgenooten om de onderne„

uit het schip d Nephtunus

geligt, en onder de overwae

mingen: spoedig en wel te doen gelukken uit het schip

„sce Bendgenooten verdeeld.

de