closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99 7:

Item

Transport

zig zelf aangegeeven en den overleeden Resident van

Boeroe Ian Bruins toebehoord hebbende, Mansslaeff ge„

„naamd katjong vide Factuur van den 3: december

de Hoofdplaats verzonden vide Factuur van den 16:' Maij 20

Nae

pees leedige kruit vaatjes

verstrekte Een maand gagie aan 26 op ’t schip Hoorn, bescheiden

De

Chineesen, vise factuur van gem: datum

Nog

naar de hoofdplaats bij factuur van den 9: Iunij ’t be„

„dragen van 20 koppen Mansslaeven, voor ’t Eiland onkust

die den Tiekenaar als opperkoopman en secunde deeses

Gouvernements aangenoomen en geleevert heeft

Als even naar de Hoofdplaats Een door den koning en Rijx„

„grooten van Sumbana, in mindering van hun Debet

gelieverde slaaff dewelke door Expresse gecommitteerdens

getaxeert voor rd 30:- vide Factuur van den 30. Iunij

Nog

bij Even gemelde factuur ’t bedraagen van 2 stux mansslae„

„ven, door de koning en Eijxgrooten van Boethong aan den welEde„

„le Agtbaaren Heer Gouverneur tot Prezent gezonden, En door

zijn wel Edele Agtbaare aan des Compagnie overgegeeven

zijnde dezelve als voor getaxeert voor Rijxdaaldes 50:

ieder en bij de Boeken alhier ingenoomen met

'Tverstrekte onderhoud aan gemelde Drie stuks

slaeven, jtem Een paar spring beugels tot sicureering

van de mansslaeff

Na

de Hoofdplaets het verstrekte op Rembang aan den

Glissender, Parra het welk dit Gouvernement reeds bij

factuur van den 2„e Iulij anno passato ten lasten gebragt

is, dan vermitt dit aan voormelde Jnlanders aldaar ver„

„strekte, bij Bataviasche factuur van den Laesten an„

„gustus desselfden Iaars dit Gouvernement op nieuws is

aangereekent geworden zoo is dit bedraagen bij factuur

van den 2„e Iulij weeder terug gereekent met

bij gem: factuur ’t geen de van de Hoofdplaats overgezon„

„den Cognoissement factuur van den 3„e Januarij van de

Pantjallang 'T Beleid tout geteld, En met de daar op beree„

„kende 2: pC: bedragen heeft

Transporteere

514

59

198

11:

16.

8

269

16

6

118

102.

220: 6: ƒ 5068: 17: 8

71

1809

9

516

2376

4

10

16

7

8