closeTerug naar inventaris

Transcriptie

220

P„r Transport fo

Dog bij gesagte Factuur ’t bedragen van 2 p„s Doodkisten van

twee op ’t schip Hoorn bescheiden geweest en op Joanna over

„leedene zeeratende het welk bij een sz: onder de overgezonde„

„ne onkost Reekening bekend gesteld geweest is, dan ter

„wijl gemelde Bodem voor en al eer men zulx ontwaard

heeft riede vertrokken was, zoo is dit montant ’t Hoofd

Comptoir weeder ten Lasten gebragt met

Als Even ’t bedragen van 80: p„s Pannelatten die de scheeps overhee

„den van ’t schip 'T Meeuwtje volgend factuur van den

Laasten Augustus anno pass=o hadden moeten uitleeveren,

dan terwijl met gem: Bodem in amco vergangen maar

1500 p„s buiten factuur, aangebragt zijn, en ingevolge van

voormelde factuur zoude hebben moeten uit leeveren 1580: zoo zijn

deese te min uitgelee verde 80: p„s ingevolge Politique Raadsbe„

„sluit van den 4 Iuni weeder terug gereekent op dat de zoldij

Reekeningen van gemelde overheeden voor die te kort kooming

mogten werden belast met

’t bedragen der acte van den Onderkoopman Cook à Groen

Jtei

dewelke bij Bataviasche Factuur voormeld dit Gouvernement

aangereekent en ten Comptoire Bantam in A„o 1787: heed

voor dies bedragen belast geworden is, zoo is zulks ingevol„

„ge Politicque Raads Besluit van den 2 Iulij de Hoofdplaats

34

terug gereekent met

Als

vooren naar de Hoofdplaats ’t halve bedraagen van twee hen„

„dert stur slaeren, die Diverse Perzoonen aangenoomen hebben

in ’'t ambagts quartier te Batavia te leeveren vide factuur van

heeden

11881

het bedragen der Contanten en Provisien dewelke Een zergeant en

Woor

2: gemeene militairen voor 9 en Een specerijkundige voor 3/3: te

„gechap

goed„ hebben als meede d’ Randsoenen Enz: dat hun tot het doen

dier tegt voor 10/m: op nieuws verstrekt; jten, 2 Jaaren Recognitie

penn: voor de Koning van Boutton vide even gem: factuur bedragende

1690

Als Even het halve bedragen van 14 koppen slaven, die de wed„e Jansz: en den bur

„gen P„r J=n Voll in d„o p„s aangenoomen hebben in ’t ambagts quartier te ba„

„taria te leeveren dog d’heide niet hebbende kunnende krijgen, hebben zij desel„

„ve aan het ministerium te Samarang afgegeven dierhalven is hun ook op aan

„schrijvens van den Gouverneur en Raad aldaar ’t te goed hebbende bedragen volg=

politicque Raads besluit van den 4„e Junisjs/ alhier uit Cassa voldaan

en bij factuur van heeden d’ Hoofdplaats ten lasten gebragt met.

S Somma

11.

6

18

13:

8

8:

6. ƒ5068. 1.

275: —„

13570:9

112

83

ƒ 19745:19

8

8