closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42:

1:19:

8:

8:

72

Den Goede.

BBgedragen van 20 Heele aamen Arak die in de maand November

Successive van Tara met Jnlandse vaarthuigen aangebragt, dog

dit Gouvernement nog niet aangereekent zijn, zoo zijn deselve op

qualificatie deeser Regeering ingevolge Politicque Raads besluit„

van den 4„' Iunij /: I:E:/ ingenoomen met de prijs van 28 heele aamen

reede berraten van Iava aangebragte Arak oversulx gem: 20 heele

aamen: de Hoofdplaats bij factuur van den 20 Iulij ten goede gebragt met 9.

531

2

het door den onderkoopman en Zoldij Boekhouder Jacobus Hu„

Jtem

„gustus wisse en hoedanigheid als Curater ablites in Cassa getelde.

Zuivere Procedido der Nalatenschap van den overleedene Roersloo„

„temaaken Nicolaas Robijn vide Factuur van heeden

5.10

Somma ƒ 537:1:—

/:onderstond:/ Maccasse in 't Casteel Rotterdam Adij ult„o Aug:o 1788 /:na: geteekend:/ W: Beth /in margine / Nagereekent /geteek

„kend:/ G: S: G: Doser Neg: overz:

De afgeslootene

§ 25 Negotie Boeken, zijn door Expresse Gecommit:

zijn door Gecommitteer,

„teerdens de Leeden onser vergadering Simon Hon„

„dens gevisiteerd en ge

„Examineerd

„Sieuk en Iacobus Augustus Wisse,

behoorlijk geconfronteerd en g’ Examineerd, mitsgaders blij„

„kens een weegens hunne volbragte commissie gediend Rap„

bij hun gedient Rapport

is aangetoond.

„port ter sessie van den 15e deeser, met een goede Balan„

„ce afgeslooten bevonden; met Aanthooning, dat de Lasten

den staat deeser Gouver

„nements

in het Boekjaar 178 7/8 ƒ 184613: 9: 8: en dus het daar

voor gesteld bedragen bij de Memorie van Managie gesur„

vergeleeken teegen de Me„

„morie van Henagie

„passeert hebben ƒ 40290: 9:— in vergelijking van het voorige

Iaar