closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Iaar vermeerdert zijn met ƒ21850: 3:— en dat des winsten en

en het voorige Boekjaar.

Inkomsten minder dan de bepaaling, bij gedagte Memarie

ƒ 16886:18:— en ƒ 1326: 18:— minder dan A:o pass=o bedragen heb„

„ben, waar door dit Gouvernement in vergelijking van ’t voori

„ge Iaar, ten agteren is geraakt, een somma van ƒ23,177: 1:—

gelijk dit alles met de reedenen van dien distinct word

opgegeeven bij de hier volgende ginsereerde Korte ver„

„thooning van den Staat deeses Gouvernement

en het daar op volgende uittreksel uit het Berigt

der voorm: gecommitteerdens

Korte Verthooning van den Staat der E: Com„

„pagnie ten Gouvernemente Mac„

„casser, zo als deselve met het flot der Nego„

„tie Boeken onder ultimo Augustus

Anno 1787/8 zig verthoond, als

De Algemeene Lasten in 12 Aaanden van P=de

Sepptember 1787: tot ult„o Augustus 1788 beloopen Een

Corma