closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

79

De visitatie en Confiontatie vand

Boeken Leegen de Negotie en winkel

§ 27: Zoldij

de visitatie derselve is ver

Boekjes is almeede door Expresse Gecommitteerdens

rigt door gecommitteerdens

verrigt uitwijsen een ter sessie van den 3„e deeser ingeko„

„men en onder de Bijlagen overgaand Berigt, waar bij

en volgens overgaand berigt

oed en wel bevenden.

aangetoond word, dat die Boeken met een goede Ba

„lance afgesloten bevenden, en zoo wel genoth als belas„

„ting behoorlijk geboekt waren, zijnde bereeds drie stel„

drie stellen zijn bereeds ver

senden

„len met den Burger Willem Philippus Godempijs

versonden, en de twee mankeerende van de vijff stellen

die thans in gereedheid gebragt moeten worden, staan

in het voorjaar te volgen, met de Eerst van hier afgaan„

en de andere twee staan in

het aanstaande „e Jaar te

„de vaarthuigen, alzo dezelve eensdeels door gebrek aan

volgen.

Penmesten niet hebben kunnen afgeschreeven worden,

en anderen deels ook om dat men Eenige van de weinige

Reedenen, waarom die niet

kunnen overgaan

Pennisten die op ’t zoldij Comptoir dienst doen; heeft moe„

„ten afneemen om het Negotie bij werk te Copieeren,

en de nodige stellen ter versending in gereedheid te

doen