closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

92

Boekjes, ten blijke, dat het Capitaal der dupillen behoor

„lijk g'administreerd wordende onder ult„o Augustus /:Js/

bedragen heeft rd„s 57090: 20: 11:

Van

§36 Huwelijksen Sleene Geregts Saaken nets

te noteeren hebbende, zoo dient ten opsigte van den

§37: Kerken Raad, dat wij op der zelven wordragt

Den Maleidse Leermee„

„ten Saptemio tot prool

den ijverige Maleidse Peermeester Domingos Jacob

„meester met 10 8: 16: bestor„

„dert.

Sapteno die rd„s 614 won, en bij gebrek van Europee„

„sche krankbezoekers mitsgaders door de Continueele

Indispositie, van die Eene die men hier maar aanhan„

„den heeft thans Extra diensten verrigten moet in ga„

„gie tot ƒ 20: of rd„s 8: 16:- bij het Regllment voor

een schoolmeester bepaald verhoogd hebben.

van

§ 30 Diaconen vald niets te bedeelen, en noopens

de.

Buigjn

G