closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

voormelde zergeant Extirpateur zig op de teegens hem

is den Zeegeant Extirpa

„teur gelast zig satus„

ingebragte klagten satisfactoi te doen verantwoorden

„factoir te verantwoorden.

die zulx dan ook ter sessie van den 2„e Iulij schriftelijk en

die zulx ten genoegen

gedaan hebbende

ten genoegen gedaan hebbende, wij met zijn verant„

„woording ons volkemen te vreeden gehouden en hem

vzij gekend hebben, van de hem ten Lasten gelegde

wanbedrijven, waar meede denselve ten onregten beschul„

vrij gekend word van het

hem ten Lasten gelegde

„digt is, onder deese daar bij gemaakte aanmerking,

over de gewoonte dee BBouthonder, dat zij spoedig over

Remarques over der Bou„

„thonder gewoontens

een zergaant, die zijn dienst en pligt na behooren waar,

ten opzigte van den

zergeant Extirpateur

„neemt en hunne handelwijse en bedrijven nauw„

„keurig gade staat weeten te klagen; om hem van daar

te verwijderen, dat wij egter om deese man aan geen

oogscheijnelijke gevaaren bloot te stellen en ter voldoening

teffens aan Hun verzoek beslooten hebben, een ander in

in plaats van den aange„

rude

„klaegde is Een sergeant

zijn Plaats derwaards te zenden, gelijk dan ook reeds

na toe gesenden.

geschied is, Terwijl wij ond weegens het verder voorgevallene

in deesen Eerbiedigst tefereeren aan des Eerstgeteeken„

des

Getal

„gen

en hun

Den v„

„tinier

Bax