closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op zijn verzoek ter Dient

piesteering hier op ’t zol

„dij Comptoir geplaatst

den smitsgesel van dese

Burg tot meesterknegt

van de wapenkamer

aangesteld.

aan hem is Tansport

gedaan van deese Ad=

„ministratie

en heeft korg gesteld

1 voor 1500 ld:

Hemmekam vervallene Jong adsistende Dudocus

Dubertus Bax, op zijn verzoek om hier zoo

lange dienst te doen, tot tijden wijlen hij geleegenheijgd

heeft na Ternaten te vertrekken, ingevolge het aan„

„geteekende op den 6„' September: /:J:/ ter dienst: pres„

„teering op ’t zoldij Comptoir, daar men bij sinder gebrek

aan pennisten heeft, geplaatst hebben.

Tot meesterknegt der wapenkamer insteede van den

overleedene veaurens Pietersz: hebben wij Jngevolge het

beslatene op den 3„e deeser aangesteld den daar toe het best

en geschikst voorgekomene smitsgesel Frans van

der Burgh met de gagie van ƒ 25 ter maand

en door de Executeuren van den overleedene Pietersz:

die zoo lange het op en toezigt over de wapenkamer gehouden.

hebben, aan denselven Transport laten doen, hebbende hij

volgens besluit van den 6„e September /Js / ten onzen ge„

„noegen Borg gesteld, voor rd„ 1500 —. insteede van

rd„s 1000:- waar op wij de Borgtogt deezer Administra„

tie

de bepl

Weederle

getal.

Diene

waat

verho

den t

zijn

van Tr