closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Radjoen van Macassern en

d„o

Tjalele

Terwijl wij in allen Eerbied de Vrijheid neemen UW

Hoog Edelheeden aan te bieden de volgende Ingekomene

579 Twe Requesten als

Een van den onderkoopman en Resident van BoeleComba

ree gaan over

Godlieb Van Diemat insteerende om Een As„

signatie op Neederland te mogen erlangen van

rd„o 10000, die hij in Contante munt specien na bekoomen

qualificatie hier in Casja staat te tellen; en zulx op so„

„danige, voorwaarden s„ als uw Hoog Edelheeden zullen

gelieven goed te vuiden; en

Een van den Chirurgijn van ’t Casteel Johan

werner versoekende dewijl zijn drie Iaarig verband met

den 28„e december deeses Jaars staat te Expiteeren, om

tot de bij het Reglement bepaalde qualiteit van opper„

„chirurgijn van ’t Castees met de daar toe gestelde

gagie