closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

bij weigering van dien protesteerd tegens alle

kosten en schaaden, en Relateerd mij uw

wedervaaren in scriptis. (:onderstond:) Mac„

„casser den 30=e Juni Anno 1788 (:was getekend:)

J: H: Mertin.

Op Heeden den 30„e Iuni A„o 1788, Compareerde voor

mij Johan Goofried Budach, onderkoopman en

Secretaris van Politie deezes Gouvernements, in presentie van

de natemeldene getuigen. De voornoemde zoldaaten Couchon

Meijer en Jacobus Bon, nevens de Inlandsche specerij

kundige Elias Jacobs, dewelke de neevenstaande Arti„

„culen Insinuando modo een voor een afgevraagt zijnde, hebben

zij daar op zodanige antwoorden gegeven, en met hunne ge„

woone handteekeningen voor de waarheid bekragtigt als

in margine van dezelve bekend gesteld zijn.

Relateere dit te zijn mijn wedervaaren.

Aldus Gedaan tot Maccasser In ’t Casteel

Rotterdam dato voorschreeven, zijnde den inhoude

deeses door mij aan de twee Eerste in het Neederduitssh, en

aan den laaste in het maleidsch te verstaan gegeven, ter

presentie van Balthazar Ravensberg en

Willem Hendrik Voll, klerken als getuigen

hier toe gerequireerd, de minute deeses is behoorlijk getee„

„kend en geschreeven op Een zegul van Twaalff stuivers

(:onderstond:)