closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

een somma van Rijxd„s 451. hollands of rd„s 20. meerder dan in het

voorleeden Jaar, dat zeekerlijk meer zoude gerendeert hebben ware

het niet dat hij finaal geweigert was geworden door de Rebellige

Makassaaren die zig nog onder den koning van Bonij bij de Goa

„se Rijks-ornamenten hebben begeven, beroepende haar, zo als den

brutalen Hofs Doek Passir en zijn schelmagtige zoon Rewa zeide

op den koning van Bonij, zonder wiens toestemming zij lieden niet

door de Edele Komp„e verthient willen wezen, gelijk uw welEd: Agtbare

des gelievende bij een almeede daar van gemaakte Lijst zal kunnen

zien, dat nog een groot bedragen is van de onverthient geblevene

Padij die zig de Boniers op een assurante wijze van de Makassaren

hebben toeg'eigent, Ja zelfs zo verre ging dat zij niet tegenstaande

den Eigenaar van de Padij daar zelfs bijstond voor de haare op te

geven en genoegzaam door die weg alles toe te eigenen, welk een en

ander den geringen Teekenaar niet mankeeren kan uw welEd:

Agtb: de vereischte kennisse te geven onder deze Remarque nogtans

dat zo deze fielte stukken van haar niet worde tegengegaan zij in

het toekomende nog meerzullen komen toe te nemen en aanlei

„ding geven dat de onderdaanen van de presente koning der Ma„

kassaaren tot de Boniers zullen overloopen om daar door haar

Padij almeede onverthient te krijgen die zij geregtelijk aan de Edele

Komp„e verschuldigt zijn te geven.

In hoope hier meede aan het g’Eerd Requisit van uw welEd: Agtb:

te