closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hu

ke

nig

1787: 19„e September

33

en gehoorsaame Dienaaren (:was geteekend:) G: S: G: Doser en J: F:

Hilman /in margine:/ Maccasser den 24„e Augustus ao 1788.

Aan Den welEdelen Agtbaaren Heer.

Barend Reijke,

Gouverneur en Directeur deeser kuste celeber.

WelEdele Agtbare Heer.

Ingevolge Uwel Edele Agtbare g’Eerse ordre, hebben de ondergeteekende

Leeden uit den Agtbaren Raad van Justitie de Parthocollen ter Justi„

„tieele Kamer berustende, in zo verre den verkoop der vate goederen be„

„treft, Excectelijk geconfronteerd en bevonden te accordeeren, met de Ree„

„kening van den Twintigsten penning door den ontfanger van 's Hee„

„ren Geregtigheid den onderkoopman en Licentmeester Simon

Monsieur, van alle de ’t zeedert primo September anno pasjate

tot ult„o Augustus deeses Jaars, verkogte Huisen en Erven, gehouden

en gediend, vervolgens in eene ordonnantie op de kleene geld Cassa

alhier gecouverteert, dicteerende het volgende Namentlijk.

Den adsistend Johannes Josephus Seena

hoopt van den Burger Sergeant Anthonij Jacob„

„bus Geesdorp, een Erf geleegen in Nieuwe Negorij

voor rijxd„s 100: is

rds

5:

Die Transporteere