closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

1788: 7„o Augustus

10

2„o

P„r Transport

Rd„

644:46.

hem van den zoldaat J: J: Schuier voor rd„ 80 is verkogt

geworden, na dat hier de behoorlijke 's Heeren Contingent

zal zijn voldaan, mag werden overgeschreeven, weshalven

ik als Licentmeester ten blijke dat 's Heeren geregtigheid met

Rijxd„s vier /:zegge:/

4

is betaald geworden, deese bewijse verleene.

Den Adsistend J: F: Hilman Hoopt van den meede advistend

A: Brazem een huis en Erf geleegen in de buiten wagt

straat voor rd„s 350:

17:24

De Chin: vrouw Loewannio Koopt van de meede Chin:

vrouw Liebannio wed„e van den Capitain der Chin:

Limlamseeng Een Huis en Erf staande in de Chin:

straat voor lb„ 125:—

6:12

Den WelEdelen Heer D: pinse Koopt per publicque vendutie

van den 30„e Juli JL / gehouden door den secretaris van

Justitie in qualiteid als sequester L: Rudolph een huis en

20:33 8

Erf staande en geleegen in de Campong Baroe voor rd„s 414

Somma Rrd„s 693:19:8

Hier meede verhoopen wij aan onse Commissie te zullen hebben volbragt,

dus wij de vrijheid nemen ons met verschuldigde Eerbied te onderschrijven.

(:onderstond:) WelEdele Agtbare Heer (:lager:) UwelEd: Agtb: onderdanige

en Trouwschuldige Dienaaren (:was geteekend:) Dirk vinse en T: Bosch

in