closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2624

nog 475 rond en 69 Langscherp in zoort, al het welke onbequaame Ammu„

„nitie noodzakelijk diende verzonden te worden, om in dier plaat bequaa

„me daar voor te kunnen eisschen, maar naardien men 's Casteel Boe„

„werken niet wel van geschut zoude kunnen ontblooten, zonder daar

door een groot oog aan den Inlander te geven, en men aan den

anderen kant, in tijd van nood altoos nog twee a drie schooten uit

een zodanig Canon kan doen, zoude het onder uwelEd: Agtb: gunstige

welduiding best: zijn met dies verzending te vertoeven en dezelve

zoo lange aantehouden tot men eerst andere in dies plaats van

Batavia ontfangen hadde; terwijl men Intusschen het rond en

Lang scherp zoude kunnen afscheepen

Inselvervoegen zal het met het kand geweer blijken dat alhier

op dit Hoofd Comptoir aan handen zijn

Geweeren inzoort waar van

p„s

467 p„s granadier geweeren met ijzer Laadstokken en Banjonetten in ’t guar„

„nisoen

1599

_ geweeren met ijzer Laadstokken

279

11

deeze zijn alle op de

en Bajonetten

wapenkamer

108 musquetiers geweeren met houte Laadstokken

71

ijzere

100 granadiers

_o

_o,

_o bij den Capitain der

Madureesen Dramantakka

Het welk alles is, zo als wij ondergeteekendens het op d’ wapenkamer

en in de Arthillerij gevonden hebben.

Wat aanbelangt de geweeren zoo zoude onder gunstige welduiding

noodzakelijk zijn 2000 stux geweeren in reserve op de wapenkamer te houden

equaal met ijzere Laadstokken en Banjonetten om in cas van eenig ruptuur

direct geweeren aan handen te hebben; als ook om bij onbequaam

raking van een in gebruik zijnde geweer aanstonds bequaame daar

voor te kunnen in plaats bekomen, en dewijl de Inlandsche hulp„

„troupen gemeenlijk en tijd van nood geneeren 'sComp„s weegens

verstrekt worden, en dezelve geene Houwers gebruiken, zoude al„

„meede onder gunstig meede gevoelen van uwelEd„e Agtb: 1000 stux

Houwers