closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

Houwers met kopere gevesten genoeg zijn om insgelijks op de wapenkamer

in reserve gehouden te worden, en dewijl 'er in het geheel maar 794 stux

Houwers alhier aan handen zijn, waar van 'er 460 p„s in’t guarnisoen

en 334 p„s op de wapenkamer zijn, zoude hier van nog een aanzienlijk

getal dienen g’Eischt te worden.

Ook zoude het nodig zijn op alle Posten bezetting en vaarthuigen

van dE: Comp„e ruim eens zoo veel geweeren, als 'er manschappen

bescheiden zijn daar te houden, insgelijks alle equaal met ijzere

Laadstokken en Banjonetten om reeden 'er ligt aan een geweer

iets komt te manqueeren en men daar niemand heeft die zoda„

„nigeen geweer aanstonds repareert, dies men genoodzaakt is of de

onbequaame geweezen daar te houden tot men andere van hier

bekoomt, dan wel ze direct herwaards te zenden, dues men in

beide gevallen ontbloot is, en om deeze reeden is het boven gezegde

volstrekt noodzakelijk.

Dog hebben wij ondergeteekendens gecommitteerdens de Eer uwelEd=e

Agtb: te berigten, wij zoo min in de Arthillerij als op de wapenkamer

iets gevonden hebben, dat men onnut ofte overtollig zoude kunnen

noemen als enkeld vier stux partisans, welke hedendaags niet

meer gebruikt worden

Hier meede verhoopende aan de g’Eerde Intentie van

uwelEde Agtb: voldaan te hebben, neemen wij de vrijheid ons met

diepst ontsag te noemen. (:onderstond:) WelEdele Agtbaren

Heer (:lager:) uwelEdele Agtbaaren onderdanige en Trouwschuldige

Dienaaren. (was geteekend:) J: M: Baserman, J: F: Albrecht

en J: W: Schemering (in margine:) Maccasser den 5=e

Iunij A„o 1788 en daar onder voor het opmaken (:was geteekend:)

R:s Coopa groen.

Op