closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

voor dE Comp„e

205

Op Heeden den 26„e

September Anno 1788, Compar„

„reerde voor mij Lodewijk Rudolph, Boekhouder en Eerste ge

swooren Klerk van Politie deeses Gouvernements, present de getuigen

Nagenoemd.

De Corporaals der diagonders Jan van den Grift en Coen„

„raad Schussler, beide van Competente ouderdom, en zodanig be„

„scheiden op 'sComp„s Paarde stall alhier mij bekend, dewelke ter Requisi„

„tie van den sergeant en stalmeester Johan Hendrik Zink, voor

de waarheid, en om te kunnen dienen daar en zo het behoord, verklaarde

Dat in ’s Comp„s Paarde stall Een Paare eergisteren zo door ouderdom

als ziekte is komen te Creveeren.

SHHet geene voorschreeven staat, de declaranten nogmaald voorge„

„houden en in het Neederduitsch te verstaan gegeven zijnde, zo verklaar„

„den zij zulx te behelsen de zuivere waarheid, gevende voor reeden

van weetenschap zulx gezien te hebben, bereid blijvende hunne decla„

„ratoir ten allen tijden nader gestand te doen.

Aldus Gedaan en Gedeclareert tot Maccasser In't Casteel

Rotterdam dato voorsz: ter presentie van Johannes Arnoldus

Geubels en Carel Pielaat, Clerken als getuigen hier toe gerequi„

„reerd, de minute deeses is behoorlijk geteekend en geschreeven of

een vel Papier. (:onderstond:) quod Attestor (wasget:/ L: Rudolph E: g: Hl:

Balancee

1708