closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1708 den 7 Aarij ma gtadri

22 do

do -

„p 2 Junij

do

4 d=o

Den Banger Sergeaat Anthonij Jacobus Geesdomp per saduwakang Groot 8 La

„ten bemaat met 35 koppen gementeerd met 2 p=s Metale Bassen van 1 lb

2 p:s d:o van ½2 lb 1 ijzere bas van 1 lb. 12 p: snapt 2 mustietten 2 p:s pistool„

12 ps assagaijen en 100 lb krut, Neemt meede 16 koppen ’s Comp:s 85 d:o soo ter

bestelling als negotie slaven neerens 2 passagiers

Den Boeginee Ambo Daka per Paduwakang groot 6 Lasteu bemand met

31 koppen gemonteerd met 2 p:s metaale passen 4 Rantak: 2 p=s Htilroer 40: p

smapt. 8 donderb: 125 lb krut, Neemt meede 200 Corg=s Boegineese kleeder

neevens 30 koppenr slaaven soo ter bestelling als Negotie nevens 31 Pas

„Sagiers zijner natie

Den Maleijer Intje Sama per d=o groot 9 lasten bemaut met 16 kos

„pen gemonteerd met 8 p:s draijbassen 2 pec: kruit 12 p:s Snapt: 4 donderb:, Nar

meede 200 pic: agar agar 40 pic: tripangs en 5 koppen slaven der bestelling

nevens Een Passagier

Den Maleijer Jntje Bonang per d.o groot 9 Lasten bemant mnA nog 26 koppe„

gemonteerd met 4 p„s draaij bassen 4 ps Rantak: 12 ps snapt 200 lb buskuw

Neemt meede 300 pic: agar agar 100 pic. tripangs neevens 5 koppen slaven

ter Negotie

Den Burger Ian Hendrik kroek wits per Pantjallang Groot 15 Lasten bemant

met 25 koppen gemonteerd met 2 ps metaale stukken van 2 lb 6 ps ijzere

d.o van 1 lb 13 p„s snaph: 100 lb kruit 500 ps koogels Neemt meede 32 kop

'sComp:s 92 d.o soo ter bestelling als Negotie slaven nevens 9 koppen Passo

„giers

Den Chinees I=o o: tio per Paduwakang groot 8 Latten bemaat met nog„

20 koppen gemonteerd met 4 ps Rautak: 8 p=s snapb: 1 pickruuit, Neemt mee

400

den 47

4